Rekrutacja 2019

Zarządzenie Nr 2/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 15.01.2018 r

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, prowadzonych przez Gminę Obrowo.

       Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 153 i 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996) zarządzam , co następuje:

§ 1.1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

2. Terminy, o których mowa w ust.1,określa:

1) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego - załącznik nr 1,

2) dla I klas szkół podstawowych – załącznik nr.2

§ 2.1.Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją będą przyjmowane na dziennikach podawczych w placówkach oświatowych w podanych, w załącznikach nr 1 i nr 2 terminach, do godziny 15.00.

2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w terminach określonych w załączniku nr 1 i nr 2, do godz. 15.00.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo.

                                                                  

                                                                                                                                     Załącznik nr 1

                                                                                                                              do Zarządzenia Nr2 /2019

                                                                                                                                Wójta Gminy Obrowo

                                                                                                                               z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/120 do przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L.p

                     Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego

Od 4 do 22 lutego 2019 r

-

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2019 r.

od 29.03.2019 r

od 06.05.2019 r.

do 13.05.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2019r

do 08.04.2019r

od 14.05.2019r

do 17.05.2019r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2019r

20.05.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13.04.2019r

do 19.04.2019 r

od 21.05.2019r.

do 24.05.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych

24.04.2019 r.

28.05.2019 r.

                                                                                                                        Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2 /2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/20 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L.p

                           Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2019 r.

do 29.03.2019r.

od 06.05.2019r.

do 10.05.2019 r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.04.2019r.

do 12.04.2019r.

od 13.05.2019r

do 16.05.2019r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.04.2019r.

20.05.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 16.04.2019 r

do 19.04.2019r.

od 21.05.2019r.

do 24.05.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2019r.

27.05.2019r.