Rekrutacja SP

Oddziały zerowe - wiadomości

Komunikat w sprawie strajku

Drodzy Rodzice/Opiekunowie..

             W związku z niepewnością związaną z możliwością rozpoczęcia w poniedziałek 8 kwietnia 2019r. strajku nauczycieli, nieokreślonym czasie jego trwania i przebiegiem, prosimy o rozważenie możliwości zapewnienia w tym czasie opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

W obecnej sytuacji zagwarantowanie opieki nad uczniami w szkole i dziećmi w oddziałach przedszkolnych stanowi duże  wyzwanie, a może stać się więc niemożliwe, ze względu na brak możliwości określenia, jaka część nauczycieli ostatecznie przystąpi  do strajku.

Liczba nauczycieli strajkujących będzie znana dopiero w momencie zamknięcia listy strajkowej w każdym kolejnym dniu jego trwania.

Informujemy, że w zaistniałej sytuacji rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem ZUS Z-15 A.

Jednocześnie prosimy śledzić doniesienia medialne dotyczące rozmów związkowców z rządem. Jeśli porozumienie zostanie zawarte w sobotę lub w niedzielę, nasza placówka funkcjonować będzie bez zakłóceń.

Rekrutacja 2019

Zarządzenie Nr 2/2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 15.01.2018 r

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, prowadzonych przez Gminę Obrowo.

       Na podstawie art.7 ust.1 pkt.8 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 153 i 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996) zarządzam , co następuje:

§ 1.1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychoraz pierwszych klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo

2. Terminy, o których mowa w ust.1,określa:

1) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego - załącznik nr 1,

2) dla I klas szkół podstawowych – załącznik nr.2

§ 2.1.Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją będą przyjmowane na dziennikach podawczych w placówkach oświatowych w podanych, w załącznikach nr 1 i nr 2 terminach, do godziny 15.00.

2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną w terminach określonych w załączniku nr 1 i nr 2, do godz. 15.00.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom zespołów szkół oraz dyrektorom szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Obrowo oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo.

                                                                  

                                                                                                                                     Załącznik nr 1

                                                                                                                              do Zarządzenia Nr2 /2019

                                                                                                                                Wójta Gminy Obrowo

                                                                                                                               z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/120 do przedszkoli , innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L.p

                     Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego lub obowiązku przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego

Od 4 do 22 lutego 2019 r

-

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01.03.2019 r.

od 29.03.2019 r

od 06.05.2019 r.

do 13.05.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego

lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2019r

do 08.04.2019r

od 14.05.2019r

do 17.05.2019r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2019r

20.05.2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 13.04.2019r

do 19.04.2019 r

od 21.05.2019r.

do 24.05.2019r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjetych

24.04.2019 r.

28.05.2019 r.

                                                                                                                        Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2 /2019

Wójta Gminy Obrowo

z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2019/20 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Obrowo.

L.p

                           Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2019 r.

do 29.03.2019r.

od 06.05.2019r.

do 10.05.2019 r

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.04.2019r.

do 12.04.2019r.

od 13.05.2019r

do 16.05.2019r

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.04.2019r.

20.05.2019r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 16.04.2019 r

do 19.04.2019r.

od 21.05.2019r.

do 24.05.2019r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2019r.

27.05.2019r.

Torpem Wilczym 2019

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” organizowanej w dniu 28 września 2018 r.

Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić zaległości. W tym dniu patrol uczniowski składający się z uczniów klasy 8a sprawdzał znajomość tabliczki mnożenia zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ci, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na 5 przykładów otrzymali tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia" i słodki poczęstunek. Uczniowie klas IV – VIII i 3 gimnazjum na lekcjach matematyki zmagali się z konkursem na „Mistrza tabliczki mnożenia”. Dodatkowo dzieci z klas najmłodszych na szkolnym boisku wykonywały rysunki związane z tabliczką mnożenia a na zajęciach z informatyki rozwiązywali interaktywne zadania. Wkrótce też nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z tym dniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych „Edukacja przez Szachy w szkole”

W dniu 28 września 2018 roku drużyna szachowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie w składzie: Aleksandra Kwiatkowska, Wiktoria Gromelska, Hubert Kowalski, Jakub Narodzonek, Jędrzej Śmiech, Amelia Stefaniak, Lena Górzyńska i Magdalena Narodzonek wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W turnieju wzięło udział 231 uczniów i uczennic z całej Polski. Najliczniejsza grupa zawodników biorących udział w zawodach była w kategorii klas drugich i liczyła łącznie 68 osób. Najlepsze miejsce zajęła Wiktoria Gromelska, która w klasyfikacji końcowej zajęła 3 miejsce i otrzymała puchar i medal. Kolejne miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli: 4 miejsce Magdalena Narodzonek – uczennica klasy pierwszej, 5 miejsce Aleksandra Kwiatkowska, 8 miejsce Hubert Kowalski, 9 miejsce Amelia Stefaniak, 12 miejsce Jędrzej Śmiech, 18 miejsce Lena Górzyńska i 24 miejsce zajął Jakub Narodzonek. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju życzę dalszych sukcesów szachowych: Eugeniusz Daniszewski

Zbiórka makulatury

Z uczniami Szkoły Podstawowej w Obrowie o bezpieczeństwie

Straży Gminnej w Obrowie p. Marcinem Gajewskim. Tradycyjnie p. Gajewski , przez cały tydzień (10.09 – 14.09.2018r.), spotykał się z uczniami klas 0- VIII, tłumaczył zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Atrakcją dla najmłodszych uczniów szkoły były odblaski, które sprezentowało PZU w ramach akcji „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”.

Zajęcia ze starszymi uczniami poruszały problem agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Podsumowaniem spotkań p. Gajewskiego było słowo skierowane do młodzieży klas – IV – VIII na cotygodniowym apelu, na temat respektowania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za popełnione społecznie i prawnie niewłaściwe zachowania. Dziękujemy p. Marcinowi Gajewskiemu i Straży Gminnej w Obrowie za wsparcie i pomoc w zapewnieniu naszym uczniom bezpieczeństwa.

Rajd dla Niepodległej

W minioną sobotę 22 września odbył się rajd rowerowy uczniów SP Obrowo. Celem wyjazdu było odwiedzenie wybranych miejsc naszego regionu, które przypominają martyrologię narodu polskiego zwłaszcza po wybuchu II wojny światowej. Podłożem podjętej inicjatywy stała się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz potrzeba ukazania młodemu pokoleniu śladów po trudnych czasach narodu, do którego przynależą.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Podkategorie