Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. „Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła”, zwane dalej „Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 roku) i Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych realizujących cele określone w niniejszym statucie.
 3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu nabywa osobowośćprawną.
 2. Siedzibąstowarzyszenia jest budynek przy ulicy Szkolnej 152 B w Obrowie, gmina   Obrowo, powiat toruński.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera działalnośćna pracy społecznej swoich członków, do prowadzenia swych prac może zatrudniaćpracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzićdziałalnośćgospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§5

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. wspieranie rozwoju lokalnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i wychowawczym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym sięupowszechnianiem oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji,
 3. wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczych w sprzęt potrzebny doprowadzenia przez nich działalności,
 4. ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnosząkwalifikacje nauczycieli,
 5. wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przezplacówki oświatowe i wychowawcze,
 6. wspieranie działalności szkół w poszerzaniu oferty edukacyjnej,
 7. wspieranie działańna rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
 8. udzielanie pomocy finansowej przy budowie nowych placówek oświatowychi wychowawczych,
 9. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych,turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działańdla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 10. szeroko rozumianądziałalnośćkulturalnąi artystyczną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 11. wspieranie działańna rzecz ochrony przyrody i krajobrazu oraz działań proekologicznych,
 12. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców Obrowa w Unii Europejskieji łagodzenie negatywnych skutków integracji europejskiej i globalizacji,
 13. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięćzwiązanych z rozwojem gminy Obrowo,
 14. przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży narkomanii,alkoholizmowi i nikotynizmowi,
 15. działalnośćwspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 16. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracymiędzy społeczeństwami,
 17. promocja i organizacja wolontariatu,
 18. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobódobywatelskich, a także działańwspomagających rozwój demokracji,
 19. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 20. działalnośćwspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 21. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
 22. wspieranie edukacji metodą e’lerning,
 23. działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
 1. organizowanie i finansowanie przedsięwzięćedukacyjnych, kulturalnych i sportowych,
 2. zakupy rzeczowe i wyposażanie placówek oświatowych i wychowawczychw odpowiedni sprzęt,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
 4. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących celeStowarzyszenia,
 5. organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i finansowanie programów edukacyjnych,
 8. prowadzenie i promowanie lokalnych osiągnięćz zakresu edukacji,
 9. prowadzenie badańi działańz zakresu ochrony dzieci i młodzieży przedzjawiskiem patologii społecznej,
 10. organizowanie i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 11. współpraca z placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniamii fundacjami, które zajmująsięproblematykąedukacji, kultury i sportu,
 12. ochronę dóbr kultury i tradycji,
 13. wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych,
 14. zorganizowanie i prowadzenie biura,
 15. wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych,
 16. prowadzenie działań charytatywnych,
 17. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową, z której przychód jest w całości przeznaczony na działania statutowe,
 18. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

§9

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowiąnieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa stanowiące własnośćStowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkęfinansowąoraz rachunkowośćzgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 3. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone sąna wyodrębnionym rachunku   bankowym.
 4. Na środki finansowe Stowarzyszenia składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny, spadki i zapisy,
 4. przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia, w tym dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na cele statutowe,
 5. odsetki od lokat bankowych i obligacji.

ROZDZIAŁ IV

Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
 1. Członek zwyczajny,
 2. Członek wspierający,
 3. Członek honorowy.
 1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwał Zarządu.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostaćkażda osoba fizyczna, która:
 1. spełnia wymogi ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach (D.U. Nr 20, poz.104, z późn. zm.),
 2. akceptuje cele Stowarzyszenia,
 3. złoży pisemna deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
 4. jest pełnoletnia.
 1. Przystępując do Stowarzyszenia członek zwyczajny przedstawia pisemnąrekomendację, co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostaćkażda osoba prawna, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansowąlub rzeczowąw formie pisemnej deklaracji.
 2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§13

 1. Członkiem honorowym może byćosoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 2. Godnośćczłonka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy zarządu jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 14

 1. Wysokośći warunki płatności składek członkowskich określa do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego Walne Zebranie.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mająprawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw wyborczych i głosów stanowiących.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mająprawo do udziału z głosem doradczym w       posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.
 4. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo       składaćwładzom Stowarzyszenia wnioski i opinie dotyczące Stowarzyszenia.
 5. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo       korzystaćz urządzeń, świadczeńi pomocy Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny, honorowy i wspierający ma prawo       rekomendowaćnowych członków.

§ 16

 1. Członek Zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia zobowiązany jest:
 1. dbaćo dobre imięStowarzyszenia,
 2. braćczynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. regularnie płacićskładki członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zebranie,
 4. przestrzegaćpostanowieńStatutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia zobowiązany jest:
 1. dbaćo dobre imięStowarzyszenia,
 2. braćczynny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przestrzegaćpostanowieńStatutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członek Stowarzyszenia może utracićczłonkostwo w przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa, złożonej na piśmie Zarządowi,
 2. zalegania z płatnościąskładek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci,
 4. wykreślenia z właściwego rejestru w przypadku członka będącego osobąprawną,
 5. niegodnego zachowania,
 6. prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne.
 1. Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd. Skreślenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Od uchwały o odmowie przyjęcia na członka lub uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

 

§ 19

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższąwładząStowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie podejmuje uchwały większościągłosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 3. Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od złożenia wniosku posiedzenia.
 5. Posiedzeniom Walnego Zebrania przewodniczy Przewodniczący, wybrany z pośród członków obecnych na posiedzeniu.
 6. Powiadomienie o posiedzeniach Walnego Zebrania doręcza sięczłonkom Stowarzyszenia na piśmie z co najmniej z 10-dniowym wyprzedzeniem.
 7. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§ 21

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. ustalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu,
 3. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdańZarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. zmiana statutu Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
 7. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
 8. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązańfinansowych,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnościąStowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa sięz od 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnik oraz       członków zarządu wybranych przez Walne Zebrania na okres 4 lat. Funkcje w zarządzie dzielone są spośród wskazanych przez walne zebranie członków.
 3. Zarząd wykonuje swe uprawnienia i obowiązku na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłąwiększościągłosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu, w razie zmniejszenia sięjego liczby członków z różnych przyczyn, następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania nie później jednak niżw ciągu 3 miesięcy od chwili zmniejszenia sięskładu.

§ 23

 1. Do kompetencji prezesa Zarządu, należy w szczególności:
 1. przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,
 2. podpisywanie uchwał zarządu,
 3. przedstawianie Zarządowi kierowanych do Stowarzyszenia wniosków i podań,
 4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 5. podpisywanie pism wychodzących na zewnątrz,
 6. wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywająsięco najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu bądźna wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 25

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącądziałalnościąStowarzyszenia,
 2. zwoływanie posiedzeńWalnego Zebrania,
 3. sporządzanie rocznych sprawozdańz działalności Stowarzyszenia,
 4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 5. zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązańmajątkowych za zgodą Walnego Zebrania,
 6. inspirowanie kierunków działania Stowarzyszenia,
 7. zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz o przyznaniu stypendiów lub nagród przez Stowarzyszenie,
 9. podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających oraz wygaśnięciu członkostwa,
 10. zarządzaniem majątkiem i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia, na zasadach ustalonych przez Walne,
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 1. Do składania oświadczeńwoli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązańmajątkowych upoważnieni sądwaj członkowie Zarządu.

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa sięod 2 do 3 osób wybranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
 3. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miarępotrzeby.
 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większościągłosów.
 5. Przewodniczący Komisji może uczestniczyćw posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogąbyćczłonkami Zarządu.
 7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej, w razie zmniejszania sięliczby jej członków z różnych przyczyn, następuje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania nie później jednak niżw ciągu 3 miesięcy od chwili zmniejszania sięskładu.

§ 27

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. sprawowanie kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia,
 2. kontrola bieżącej pracy Zarządu,
 3. składanie co najmniej raz w roku sprawozdańze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 4. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. składanie Walnemu Zebraniu umotywowanych wniosków o odwołanie członków Zarządu,
 6. wydawanie zaleceńpokontrolnych,
 7. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
 8. rozpatrywanie skarg na działalnośćStowarzyszenia,
 9. zwołanie Walnego Zebrania, w przypadku nie zwołania go przez zarząd w terminie ustalonym w Statucie,
 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania o likwidacjęStowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI

Sposób reprezentacji

§ 28

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:
 1. jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 5.000 zł (słownie pięciu tysięcy złotych),
 2. dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej kwoty 5.000 zł (słownie pięciu tysięcy złotych),
 1. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
 2. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 3. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
 4. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka komisji rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zmian w statucie dokonuje Walne Zebranie większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość członków w drugim terminie, na wniosek Zarządu lub 1/5 liczby członków.
 2. Uchwalanie nowego Statutu dokonuje Walne Zebranie większością¾ głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub ¼ liczby członków.

§ 30

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje sięw przypadkach:
 1. Stowarzyszenie nie dokonało wyboru władz przez okres dłuższy niżjeden rok – z momentem wykreślenia z rejestru sadowego,
 2. podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – z dniem określonym tąuchwałą.
 1. Uchwałęo rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje większościąco najmniej 2/3 głosów członków obecnych.

§ 31

 1. Z wnioskami o rozwiązanie i likwidacjęStowarzyszenia mogąwystąpić:
 1. Zarząd,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. organ nadzorujący Stowarzyszenia,
 4. co najmniej 12 członkówStowarzyszenia.

§ 32

 1. Likwidatorem Stowarzyszenia sączłonkowie Zarządu.
 2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

§ 33

 1. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza sięna cele, dla których Stowarzyszenie było utworzone.
 2. Walne Zebranie może w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia przeznaczyć majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia na cele inne, niżokreślone w ust. l.